HOME


Historia

KOŁO ŁOWIECKIE


Za datę rozpoczęcia działalności Koła należy uznać dzień 6 kwietnia 1954 r. Założyciele wywodzili się z pierwszego człuchowskiego koła Nr 1 /obecnie KŁ "Szarak"/.

Nowopowstałe koło otrzymało nazwę Koło Łowieckie Nr 2, a w 1960 r. przyjęło nazwę "Orzeł". Od powstania w 1954 r. dzierżawiono jeden obwód łowiecki nr 123, w którym plan pozyskania wynosił 14 jeleni, 24 sarny, 20 dzików, 25 zajęcy.

Pierwszym prezesem Koła został Stefan Kobojek, a łowczym Kazimierz Kaczmarek. Członkami byli w tym czasie ponadto Kol. Ryszard Nowak, Tadeusz Binienda, Władysłąw Jaskółowski, Józef Celma, Jan Wiśniewski, Bernard Pinkowski .

Siedzibą Koła początkowo były mieszkania założycieli, a w późniejszym okresie czasu , z racji pełnionych obowiązków zawodowych przez ówczesnych kolejnych prezesów koła, siedziba mieściła się pod adresem najpierw Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, komendzie milicji, potem Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Komendzie Powiatowej Policji przy ulicy Słowackiego 4, aż do 2007 roku .

Od roku 2007 adres siedziby Koła, biuro , miejsce posiedzeń Zarządu to dom przy ul. Czarnieckiego 25 .

W latach 1973-85 Koło „Orzeł” pełniło funkcję powiatowego „Łowieckiego Ośrodka Hodowli Zwierzyny Drobnej”. Realizowano w tym czasie działania związane z hodowlą bażantów i wprowadzeniem ich do łowisk obwodu (wtedy 109) oraz dla sąsiednich kół łowieckich.

Historia 65-ciu lat Koła z lat 1954-2019 zamieszczona jest w "Kronice Koła".